top of page
搜尋

保險經理血淚史

我自己為例, 簽左五十萬數, 每個月既滴滴仔都係8000 - 9000到, 唔知算唔算多呢 ? (苦笑)不如我又用我自己舉例啦, 我自己以前賣醫療單個陣, 因為唔識既關係, 成人同人講手術室醫生費最高賠$40000, 咁有似個客真係入院喎,...

首頁: Blog2
bottom of page